Psykoterapeutisk Integration

Psykoterapeutisk integration gäller fyra olika områden; teknisk integration, teoretisk integration och assimilativ integration, samt common factors.


Teknisk integration

Teknisk integration har till avsikt att hitta den mest lämpliga behandlingen för den enskilde klienten och de specifika besvär denne klient upplever. Psykologen eller psykoterapeuten väljer sina psykoterapeutiska interventioner utifrån erfarenheter av tidigare klienter med liknande besvärsbild och fungerande och/eller forskning runt detta. Det finns inte någon nödvändig koppling mellan teorin och de psykoterapeutiska tekniker som används.


Teoretisk integration

Teoretisk integration har en mer omfattande målsättning. ¨Denna integration utgörs av en syntes av terapiformer som integreras i hopp om att resultatet ska bli bättre än de enskilda terapiformerna för sig. Här betonas den teoretiska sammansmältningen vid sidan av tekniker. Integrationen strävar efter mer än en enkel sammanslagning¨ (Lotten Almgren, Psykoterapiintegration - en del av vardagen för vårdcentralpsykologen, 2010, sid 8)


Assimilativ integration

¨Assimilativ integration är den senaste utvecklade ansatsen inom psykoterapiintegration. Vid assimilativ integration utgår man från en solid teoribildning i grunden men assimilerar, lägger till, tekniker eller inslag från andra metodinriktningar för att optimera behandlingen. Vid assimilation integration används den teoretiska grunden inledningsvis för att klargöra patientens behov. Därefter används vid behov tekniker från andra teoribildningar i utformandet av en individuell behandlingsplan, i samklang med den teoretiska förståelsen. Behandlingen kan efterhand revideras, i takt med att behandlarens förståelse för patienten ökar¨ (Lotten Almgren,  Psykoterapiintegration - en del av vardagen för vårdcentralpsykologen, 2010, sid 9).

Det här är den form av integration som är utmärkande för de legitimerade psykologer och legitimerade psykoterapeuter som är verksamma vid Institutet för Kroppsinriktad Psykoterapi.


Common factors

Denna inriktning, common factors, använder de centrala faktorer som resultaten inom psykoterapiforskningen hittills har visat är viktiga och centrala för en framgångsrik psykoterapi oberoende av behandlarens teoretiska utgångspunkter.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35