Traditionell Hypnos

¨Traditionell hypnos¨ är den form av hypnos de flesta människor brukar förknippa med hypnos; Den framställts ofta på TV, i film/video och skönlitteratur. Hypnotisören/psykoterapeuten brukar vara mycket tydlig med vad klienten förväntas uppleva. Hypnotisören ger ofta ¨förslag¨ eller ¨uppmaningar¨, s k suggessioner, som har till mål att utveckla ett hypnotiskt tillstånd och bearbeta någon aspekt av klientens svårigheter med hjälp av den hypnotiska upplevelsen.

Inom den s k 3:e vågens kognitiva beteendeterapi (KBT) - som utvecklats under de senaste 20 åren - finns också inslag av liknande tekniker och meditationstekniker. Dessa terapiriktningar och tekniker går under benämningar som bl a dialektisk beteendeterapi/DBT, mindfulness, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Compassion-focuserad terapi, acceptans och medveten närvaro. Många övningar i acceptans, mindfulness och ¨medveten närvaro¨ har stora likheter med traditionell hypnos och med självhypnos;  Uppfattningen om relationerna mellan dessa tillstånd, övningar och tekniker, varierar emellertid mellan olika psykoterapeuter och forskare. Det finns alltså ingen enighet om var gränsen går mellan vad som ska beskrivas som hypnos - eller vad som ska beskrivas med andra begrepp.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35