Självhypnos

Självhypnos används i många olika former; meditativ självhypnos, suggessionsbaserad självhypnos m fl varianter. Självhypnos lärs ofta ut som en del av en psykoterapi. Det förekommer också att enbart självhypnos lärs ut som ett sätt för klienten att själv hantera vissa svårigheter. 

De flesta personer har svårare att gå djupt in i ett hypnotiskt tillstånd vid självhypnos än vid hypnos då en psykoterapeut/hypnotisör är närvarande. Många klienter kan uppleva det enklare att följa en hypnosinduktion via CD eller en app. Genom att spela in en hypnosinduktion och t ex suggessioner som rör klientens problem på t ex CD så kan klienten själv ges möjlighet att arbeta med sina besvär även utanför terapisessionen. 

 

 

Meditativ självhypnos

Meditativ självhypnos är, som namnet antyder, ett meditationsliknande sätt att nå ett hypnotiskt tillstånd. Meditativ självhypnos sker genom koncentration, genom en fokusering av uppmärksamheten i något sinne. Man återvänder hela tiden till sin fokuseringspunkt när man märker att uppmärksamheten glidit bort från fokuseringspunkten.

  • En koncentration på det kroppsliga (kinestetiska) handlar ofta om att uppmärksamt men utan ansträngning följa sin andning, dvs samma princip som används i zen-meditation. Denna typ av koncentration används också mycket vid andningsövningar inom mindfulness.
  • Ett koncentration på synintryck (visuella); inre bilder eller ett yttre fokus för ögonen. Samma princip finns i bl a yogiska meditationsformer.
  • Ett fokus på ljud (auditiva), handlar framför allt att koncentrera sin uppmärksamhet mot ett inre ljud. Samma princip återkommer i meditationsformer som använder ett s k mantra - t ex trancendental meditation (TM) och ACEM-meditation.
  • Blandformer som består av en kombination av flera av ovanstående principer, t ex 1-7,1-andning som har sitt ursprung i sufistisk meditation och innebär en koncentration på rytmisk andning och räknande.


De här momenten finns för det mesta med som en del i vanlig hypnosinduktion. Det finns ingen skarp gräns mellan ett meditativt och ett hypnotiskt tillstånd, ett trance-tillstånd. Vanlig djup avslappning kan många gånger ligga nära meditativa och hypnotiska tillstånd.

De meditativa formerna av självhypnos används numera inom andra former av psykoterapi så som inom mindfulness, dialektisk beeendeterapi, EMDR och även som en del av kroppspsykoterapi. De meditativa formerna av självhypnos benämns sällan som självhypnos utan beskrivs med andra begrepp då metoden används inom andra former av psykoterapi.

Suggessionsinriktad självhypnos

Självsuggessioner kan användas på ett liknande sätt som då en hypnotisör använder sig av vanliga suggessioner vid hypnos. Det självhypnotiska tillståndet, det förändrade medvetandetillståndet, kan användas för att ge självsuggessioner av olika slag och i många olika syften. 

Liknande tekniker återfinns numera inom t ex KBT - som vid Compassionfokuserad Psykoterapi.

Självhypnotisk visualisering

Det finns också möjlighet att använda visualisering på olika sätt. Klienten kan t ex använda sig av ett ¨inre rum¨ som vid Mental Träning eller en Trygg Plats som i EMDR eller inför hypnoanalys. 

Hypnos-CD, hypnoskassetter och hypnos-appar

Många klienter har svårare att gå in djupt i ett hypnotiskt tillstånd vid självhypnos än när hypnotisör/psykoterapeut är närvarande i rummet. Det kan underlätta om man istället spelar in en hypnosinduktion och t ex suggessioner som berör klientens problem - dvs att man gör en personligt anpassad inspelning som skräddarsys för klientens räkning. De flesta klienter har då lättare att hänge sej åt trance-upplevelsen än då de själva ska styra och utveckla det egna hypnotiska tillståndet. 

Det finns idag många olika hypnoskassetter, hypnos-CD och hypnos-appar på marknaden, men det är mycket vanligt att människor har svårigheter att använda dem pga att de är så generella och saknar individuell anpassning. Speciellt om man börjar använda t ex hypnos-CD eller hypnos-appar i samband med känslomässiga och psykologiska besvär är erfarenheten att de är svåra att använda på ett konstruktivt sätt. Under sådana omständigheter är det bättre att ta kontakt med en väl utbildad hypnosterapeut och t ex spela in en individuellt utformad självhypnos om det anses lämpligt.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35