Analytisk Kroppspsykoterapi

Kroppsinriktad psykoterapi är en metod där grundsynen med största förenkling kan uttryckas som att kropp och själ samverkar. I praktiken innebär det att vi i den traditionella samtalsterapin väver in ett arbete med kroppen. Kroppens olika uttryck hålls i fokus i samma grad som alla tankar, fantasier, känslor och upplevelser som kan  dyka upp under samtalets gång. Kropp och psyke är som två sidor av samma mynt, de följs åt, påverkar och ger uttryck åt varandra. Fenomen sonhuvudvärk eller magvärk vid anspänning, hjärtklappning eller  kallsvett när man är rädd eller ansiktsrodnads vid förlägenhet är bara några exempel på de olika sätt kropp och psyke samspelar. Under terapins gång kan man lära sig att tyda sina kroppsliga signaler och förstå deras psykiska innebörd, dvs  tankar, känslor och erfarenheter förknippade med dem. Mycket av människans svårigheter har sina rötter i tidiga erfarenheter från tiden då hon ännu inte lärt sig prata. Under den kroppsinriktade psykoterapin kan man lättare komma i kontakt med sådana upplevelser. Varsamt och i den takt man själv orkar kan man genom olika övningar närma sig sin historia så som man har upplevt och upplever den. Det blir en process av att ge ord åt sina förnimmelser, hitta symboler och metaforer eller andra uttryck som kan utgöra förbindelselänkar mellan det upplevda och förståelsen av det samma. Och tillsammans med terapeuten bearbeta det känslomässigt. Kroppen blir en bundsförvant i sökandet efter förståelse av sammanhang som påverkar oss i våra relationer och vårt fungerande i övrigt. I den analytiska kroppspsykoterapin sker  tolkningen av de psykiska skeendena utifrån ett psykodynamisk synsätt och den terapeutiska tradition som utvecklades av Wilhelm Reich, psykoanalytikern som ansåg att muskelspänningar var en uttryck för själsliga  blockeringar. En av hans främsta lärjungar var dr Alexander Lowen i vilken tradition psykoterapeuterna vid IfKP har utbildats.

Olika kroppstekniker

De kroppstekniker man kan använda sig av är många och de tillämpas inte efter  någon förutbestämd mall. Användningen bestäms helt och hållet av de problem och behov som under samtalens gång kommer till uttryck. Det kan handla om olika typer av övningar som alla har till syfte att fördjupa, förtydliga eller ge uttryck åt känslor och upplevelser som behöver bearbetas. Det kan gå mycket stillsamt till eller häftigt och utlevande beroende på vad Du och terapeuten kommer fram till. Hela det terapeutiska arbetet sker inom ramen för den relation som utvecklas över tid genom regelbundna möten med terapeuten. Dessa möten skapar utrymme för att gå igenom svårigheterna och experimentera sig fram till nya lösningar och nya mönster i relation till o mgivningarna och människorna omkring dig.

När används kroppspsykoterapi?

Eftersom den kroppsinriktade psykoterapin är en metod som anpassas till de aktuella problemen, kan man använda den för behandling av de mest skiftande svårigheter. Psykosomatiska problem och sjukdomar har sin givna plats. liksom relationsproblem, identitets- och självförtroendeproblem, sexuella svårigheter, samt olika ångest- och depressiva tillstånd.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35