SAMTALSTERAPI

Samtalsterapi kan genomföras utifrån många olika praktiska och teoretiska utgångspunkter som t ex objektrelationsteori, självpsykologi, jag-psykologi, affektteori, anknytningsteori för att endast nämna några av dessa möjligheter. I psykodynamiskt inriktade psykoterapier finns  grundantagandet att tidigare livserfarenheter, särskilt upplevelser från barndomen, har stor betydelse för att  klientens nuvarande problem och svårigheter har utvecklats. Många gånger har aktuella livshändelser ¨tagit tag¨ i någon psykisk och känslomässiga svårighet som grundlagts tidigare i livet. Det kan röra allmänna teman som t ex separation, förmåga att hantera kränkningar, relationssvårigheter, självkänsla eller hur man hanterar motgångar. Symtom som t ex panikångest eller ryggsmärtor kan därför uppstå av olika skäl hos olika personer. Fokus för psykologisk behandling och psykoterapi kan ligga såväl på klientens relationer med andra människor som på inre upplevelser, men handlar många gånger om båda.


Hur länge pågår samtalsterapi?

Psykoterapi kan ha sitt fokus på bearbetning av de aktuella psykologiska, kroppsliga och psykosomatiska besvären, på "här-och-nu"-situationen, och ha till syfte att hjälpa klienten att återgå sitt tidigare fungerande. Det kan ta relativt begränsad tid i anspråk så som i samband med kriser eller vid korttidspsykoterapi. Korttidspsykoterapi kan ofta användas vid mer avgränsade besvär. Psykoterapins mål kan också vara mer omfattande och förutom detta ha till syfte att arbeta igenom och lösa upp underliggande svårigheter med ursprung i tidigare livserfarenhet. En sådan målsättning kräver mestadels längre tid.


Samtalsterapi är grunden

Samtalet är grundläggande för all slags psykoterapi. Om samtalsterapi kompletteras med t ex andningsövningar, kroppsövningar och visualiseringsövningar (imaginationer) övergår terapin mot kroppspsykoterapi. När samtalsterapi kompletteras med t ex inre bilder, visualisering, och/eller metafor, story-telling och hypnos övergår terapin mot hypnosterapi. Även i dessa psykoterapiformer ägnas mycket tid till samtal. 

Vissa klienter kan svårt att använda psykoterapi genom enbart samtalande - och de har ofta själva upplevelsen av att ¨inte nå kärnan¨ i sin problematik vid enbart samtal. Andra kan ha en lättare att använda t ex inre bilder och kan ha en god sådan förmåga som kan användas i psykoterapeutiskt syfte. Bl a under sådana omständigheter kan det vara värdefullt att förutom samtalet även använda någon form av icke-verbal psykoterapi så som någon variant av kroppspsykoterapihypnos eller EMDR.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35