Inre bilder

Inre bilder, visualisering, föreställningstekniker eller imaginativa tekniker är synonyma begrepp. Det finns en psykoterapeutisk effekt i själva upplevelsen av de inre bilderna och de kan användas på ett helt icke-verbalt sätt. De inre bilderna kan också användas som utgångspunkt för samtalande, för s k tolkningar så som i rent verbal psykodynamisk psykoterapi och de inre bilderna kan även följas upp genom att man användander andra psykoterapeutiska tekniker.

Gemensamt för dessa olika tekniker är att de använder inre bilder, framför allt visualisering, som ett sätt att bearbeta olika problem och svårigheter. Istället för att enbart samtala om ett minne eller en problemsituation eller en förväntad framtida situation etc, så kan man föreställa sig att man verkligen är där, kanske återupplever situationen eller låter sej fokusera på, utforska och undersöka andra aspekter av situationen (av t ex ett minne) än vad man verkligen upplevde vid det tillfället. Bearbetning och upplösning av känslomässig problematik kan även ske utifrån rent fantasimaterial. Det mest vanliga är att dessa tekniker använder visualisering med det är inte absolut nödvändigt; bearbetning kan ske med hjälp av rena hörselföreställningar eller auditiva föreställningar (t ex levande inre dialoger, ¨inre¨ musik) eller känselföreställningar, rörelseföreställningar eller kinestetiska föreställningar.                                                            

Former av hypnosterapi som använder visualisering och inre bilder är t ex symboldrama och EMDR  (vars företrädare inte själva brukar uppfatta symboldrama och EMDR som hypnotiska metoder), schematerapi, NLP (Neuro-Linguistic-Programming), IFS (Internal Family Systems) och EST eller Ego-State-Therapy. NLP och EST kan ses som  speciella hypnotiska terapiformer. Många psykoterapeuter som arbetar med EMDR och symboldrama betraktar sig emellertid inte som hypnosterapeuter trots det stora överlappet mellan terapiformerna.

Det finns många andra former av psykoterapi som använder visualisering och inre bilder, men inte på ett lika omfattande sätt. Inom kognitiv beteendeterapi (KBT) används bl a systematisk desensibilisering i fantasin och andra varianter av exponering i fantasin, liksom övning av nya beteenden i fantasin. Även i gestaltterapi, psykosyntes, mental träning, DBT (Dialektisk BeteendeTerapi) och compassionfokuserad psykoterapi, liksom inom jungiansk terapi används inre bilder och föreställningsövningar på olika sätt. Liknande föreställningstekniker används också inom olika former av kroppspsykoterapi; såväl kroppsorienterad som kroppsinriktad psykoterapi.

Motsvarigheter till hypnosens s k ¨affekt-bro¨-tekninker (att gå från en känsla o d i nuet tillbaka till tidigare minnen eller erfarenheter av ¨samma¨ känsla o d) används även i t ex symboldrama, EMDR, NLP och schematerapi.

Inom ¨new age¨-rörelsen finns liknande tekniker benämnda som Star, regressionsterapi, Resan m m.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35