Kroppspsykoterapins tekniker

Kroppspsykoterapin kan använda en stor vidd av tekniker. Dessa tekniker tillämpas inte på något förutbestämt sätt  utan teknikernas användning bestäms helt och fullt av de problem och de behov som under samtalets gång kommer till uttryck. Olika övningar kan användas i syfte att fördjupa, förtydliga och uttrycka olika känslor, upplevelser och erfarenheter som behöver bearbetas. Det kan gå mycket stillsamt eller meditativt till såväl som häftigt och med starka uttryck, med eller utan kroppskontakt mellan terapeut och klient - beroende på vad klient och psykoterapeut kommit överens om. Det psykoterapeutiska arbetet sker inom ramen för den relation som utvecklas över tid genom regelbundna möten med terapeuten. Dessa möten ger utrymme att gå igenom svårigheter, experimentera sig fram till nya lösningar, nya sätt att hantera känslor och utveckla nya mönsteri relation till omgivning och andra människor - såväl som i förhållande till sig själv.


Observera, beskriva och acceptera känslor

Under terapins gång lär man sig att observera sin upplevelse och kroppens signaler; att låta sig ha och vara med sin upplevelse utan att hela tiden kontrollera och behärska denna. Man utvecklar en förmåga att acceptera det man upplever (vilket inte är samma sak som att acceptera att man ska må dåligt). Man lär sig att beskriva och förstå upplevelsens psykiska och känslomässiga innebörd, utvecklar förmågan att sätta ord på kroppsliga förnimmelser och kroppsliga tillstånd genom att hitta symboler och metaforer och andra former av uttryck.


Icke-verbala tekniker

Stora delar av våra mänskliga svårigheter har sina rötter i tidiga erfarenheter från tiden före språket, i icke-verbala upplevelser. Under den kroppsinriktade och kroppsorienterade psykoterapin kan man lättare komma i kontakt med sådana s k pre-verbala upplevelser.


Inre bilder

Förutom samtalet, som är grunden för all psykoterapi, finns möjligheten att arbeta med inre bilder, visualisering och föreställningsövningar.


Andningsövningar

Andning och andningsövningar har en stor betydelse i de olika formerna av kroppspsykoterapi. De kan omfatta avslappnande och mindfulness-liknande övningar såväl som mer intensiva och utlevande former. Andningen är en av de centrala processer som man försöker att bearbeta och fördjupa inom kroppspsykoterapin.


Kroppspsykoterapeutiska tekniker

I kroppsinriktad och kroppsorienterad psykoterapi sker också ett arbete direkt med kroppen. Genom att låta klienten stå, sitta eller ligga i olika positioner kan muskelspändhet, muskelslapphet, andningsmönster och upplevelsen av kroppen, känslan av att ¨vara¨ i sin kropp, bearbetas. Ofta kombineras dessa s k  stresspositioner och grundningstekniker med olika andningstekniker. Känslor, minnen och fantasier kan också väckas av de lika kroppsövningarna och andningsövningarna. Dessa minnen, känslor och upplevelser etc kan sedan bearbetas vidare såväl i samtal, inre bilder eller upplevelsefokuserade övningar som i arbete med kroppsliga uttryck och/eller nya stresspositioner.

Det finns en mångfald kroppspsykoterapeutiska tekniker och dessa har utvecklats av många olika kroppspsykoterapeuter, men främst av Wilhelm Reich på 1930-talet och senare Alexander Lowen (som bl a utvecklade stresspositioner och grundning/grounding) och George Downing.  

Kroppspsykoterapeutiska tekniker används även i andra terapiformer så som t ex transpersonell psykoterapi och gestaltterapi. Inom mindfulness används en liten andel av alla de kroppsövningar som kan komma till användning i en kroppsinriktad psykoterapi.

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35