Hypnotiska metoder

Hypnotiska tillstånd kan utvecklas på en mångfald olika sätt. Hypnos kan ske såväl med hjälp av en hypnotisör/psykoterapeut, genom personen själv via självhypnos, liksom med användning av hypnoskassetter, hypnos-CD eller hypnosapplikationer o d.

Ett hypnotiskt tillstånd kräver att psykoterapeut och klient samarbetar; En klienten kan när som helst välja att ¨väcka sig¨ och avbryta det hypnotiska tillståndet och återgå till sitt vanliga medvetandetillstånd. Ingenting kan tvingas på klienten och hela hypnosproceduren kräver klientens accepterande och samtycke för att lyckas.

Hypnotiska metoder och tekniker kan beskrivas på många olika sätt; ett sätt är att dela upp i fem olika grupper - så som nedan. De olika metoderna och teknikerna kan användas var och en för sig eller i olika kombinationer. Hypnosens metoder och tekniker har en lång historia och består i en stor vidd av metoder och tekniker. Det har därför varit vanligt att andra psykoterapiformer som utvecklats senare tagit ut enskilda hypnotiska procedurer och tekniker och byggt hela sin psykoterapi runt dessa (t ex mindfulness, symboldrama, schematerapi enligt Young) . De fem grupperna är följande:

Traditionell Hypnos

Traditionell hypnos är den form av hypnos de flesta människor brukar förknippa med hypnos. Denna form av hypnos har ofta framställts på TV, i film och skönlitteratur. Hypnotisören/psykoterapeuten är mestadels mycket tydlig med vad klienten förväntas uppleva. Hypnotisören ger ofta olika förslag, s k hypnotiska suggessioner, som har som syfte att utveckla ett hypnotiskt tillstånd och/eller avsikt att bearbeta någon fasett av klientens problematik. Läs mer

Hypnotiska berättelser

Hypnotiska berättelser, metafor och anekdot. Syftet med dessa tekniker är i stort sett samma som med den traditionella hypnosen, men den psykoterapeutiska kommunikationen sker här vanligen i en mer indirekt form. Läs mer

Visualisering

Visualisering, Inre bilder, föreställningstekniker eller imaginativa tekniker är synonyma begrepp. Det finns en psykoterapeutisk effekt i själva upplevelsen av de inre bilderna och de kan ofta användas på ett helt icke-verbalt sätt. De inre föreställningarna kan också användas som utgångspunkt för samtal, för tolkningar (som i psykodynamisk verbal psykoterapi) och även följas upp genom att hypnosterapeuten använder andra psykoterapeutiska metoder och tekniker efter dessa inre bilder, inre föreställningar.

Det gemensamma för alla dessa olika tekniker och metoder är att de använder inre bilder, främst visualisering, som ett sätt att bearbeta och lösa upp olika problem och svårigheter. Istället för att enbart samtala om ett minne eller en problemsituation o d, så kan klienten dessutom föreställa sig att hen verkligen är där och hen kanske återupplever situationen eller låter sej ha fokus på och utforska andra perspektiv på en situation (t ex ett minne) än vad hen verkligen upplevde då. Bearbetning av problematik kan också göras utifrån rent fantasibaserat material. Fastän dessa tekniker och metoder mestadels använder visualisering och inre bilder är det inte absolut nödvändigt; bearbetning kan även ske genom rena hörselföreställningar  eller auditiva föreställningar liksommed hjälp av känselföreställningar  rörelseföreställningar eller kinestetiska föreställningar. Läs mer

Andningstekniker

Andningstekniker använder särskilda andningssätt för att nå ett förändrat medvetandetillstånd eller som ett hjälpmedel i bearbetningen och upplösningen av klientens problematik. Läs mer

Rörelsetekniker

Rörelsetekniker kan användas genom att vissa rörelser utnyttjas för att  främst utveckla och fördjupa ett förändrat medvetandetillstånd, FMT, men rörelsetekniker kan också användas som ett led i problembearbetningen. Läs mer

Självhypnos

Självhypnos kan användas som en del av psykoterapi genom hypnos. Självhypnos används ofta för att hantera symtom, i syfte att utveckla avslappning och lugn, men självhypnos kan även användas i andra avsikter. Det finns många olika varianter av självhypnos. Läs mer

© IfKP 2016   Institutet för kroppsinriktad psykoterapi    rörstrandsgatan 50    113 33 STOckholm     08 - 30 43 35